Q&A

OFICIÁLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Tyto otázky a odpovědi jsme pro vás připravili, abyste se lépe mohli orientovat v postojích Satanovy komunity:

SATANISMUS

Co je satanismus? 

Satanismus je náboženský a/nebo filosofický směr, který se oficiálně zformoval teprve ve 20.století, ale jehož premisy a zásady nalézáme už od starověku u mnohých osobností lidské historie. 

Kdo jsou satanisté? 

Satanisté jsou lidé, kteří vyznávají satanistické hodnoty nebo se jiným způsobem cítí být součástí satanismu. 

Uctívají satanisté Satana? 

Ne. Existují menšinové směry, které věří v reálnou bytost jménem Satan a dokonce ji uctívají, ale od těchto satanistických skupin se ostře distancujeme. 

Jakou roli má Satan v satanismu? 

Satan je pro satanisty pouhým symbolem a metaforou. Představuje svobodu, odpor vůči duchovnímu i fyzickému otroctví a zpochybňování autorit. 

Musí se satanista bouřit proti všem autoritám a hodnotám? 

Ne. Satanismus si klade za cíl zpochybňovat dogmata a autority proto, aby mohly být odhaleny falešné prvky a nedocházelo k mystifikaci či obelhávání lidí. Neznamená to však, že by satanismus neuznával žádná společenská nebo jiná pravidla. Také to neznamená, že by satanismus popíral existenci autority a hodnot jako společenských fenoménů.

Je satanismus filosofie nebo náboženství? 

Satanismus je myšlenkový směr, který sahá od náboženství až k filosofii. Některé satanistické organizace se zaměřují spíše na jeho náboženskou část, jiné na filosofickou agendu. Nutno však podotknout, že satanismus se liší od klasických náboženství tím, že v jeho středobodu nestojí žádná lidmi uctívaná božská bytost. Spadá však do historie náboženství spíše, než do historie filosofie.

Propaguje nebo uctívá satanismus zlo? 

Ne. satanismus neprosazuje ani neuctívá zlo. 

Proč má satanismus špatnou pověst? 

Satanismus má špatnou pověst především kvůli křesťanské propagandě, která většinu svých nepřátel nazývala „satanisty“ a veškeré zlo identifikovala jako „činnost Satana“.  Tuto nálepku chceme odstranit. 

Uznává či praktikuje satanismus zvířecí nebo jiné oběti? 

Ne, satanismus nepraktikuje ani nepodporuje jakékoliv formy krvavých obětí. Zvířecí oběti naopak byly (a někdy i stále jsou) součástí většiny tradičních náboženství. 

Proč se tvrdí, že satanisté obětovávají zvířata a lidi (nebo dokonce děti)? 

Pomluvy o obětovávání lidí a dětí byly výplodem křesťanské představivosti. V minulých staletích byly křesťany z podobných obětí obviňováni střídavě židé, pohané i satanisté a vyznavači jiných náboženství. Těchto příběhů bylo křesťanskými organizacemi využíváno k ospravedlnění poprav a pogromů, konaných na náboženských menšinách. 

Podporuje satanismus LGBT? 

Ano, všechny významné světové satanistické organizace a taktéž Satanská bible podporují všechny typy sexuální orientace a jejich právo na rovné podmínky. 

SATANOVA KOMUNITA 

SK se užívá jako zkratka Satanovy komunity

Co je Satanova komunita? 

Satanova komunita je česká liberální pro-demokratická satanistická organizace, identifikující se jako náboženská společnost.

Jaký je rozdíl mezi SK a ostatními organizacemi? 

Satanova komunita se od konkurenční české satanistické organizace liší především svým zaměřením. Zatímco „Satanův chrám“ je spíše konzervativně, okultisticky a autoritativně zaměřená organizace, SK je založena na liberálním, filosofickém a demokratickém základě. V České republice také operuje americký The Satanic temple, který je nám podobný, ale je více centralistický a méně se zaměřuje na přírodu.

Jaké jsou cíle Satanovy komunity 

Satanova komunita má za cíl propagovat moderní satanistické hodnoty a bojovat proti náboženskému fundamentalismu v České republice, zvláště co se dětí a veřejných záležitostí týče. 

Má Satanova komunita nějakou „Ústavu“ nebo základní charakteristiku?

Ano, Satanovo ústavu jsou základním dokumentem (dekretem) a naleznete je zde: https://satanblog.webnode.cz/l/satanova-ustava/

Existují nějaká základní pravidla chování členů Satanovy komunity? 

Ano, najdeš je v pasáži „PRAVIDLA“: https://satanovakomunita.cz/domu/pravidla/ . Tato pravidla stanovují základní rámce chování, které v Satanově komunitě vyžadujeme.

Proč být součástí SK? 

Jako člen Satanovy komunity se můžeš zapojit do podpory satanismu a boje proti náboženskému fundamentalismu. Satanova komunita je mladá rostoucí organizace, kde si můžeš snadno najít své místo v regionální nebo celostátní (adminské/tématické) struktuře.

Kde se mohu registrovat? 

Pokud máš zájem být trvalým členem komunity, zaregistruj se na této adrese: https://satanovakomunita.typeform.com/to/DW8Ryj.

Proč bych se měl registrovat? 

Jako člen satanovy komunity se můžeš nejen plně zapojit do podpory satanismu a boje proti náboženskému fundamentalismu, ale především pomocí každoročních hlasování ovlivňovat další směřování komunity a v případě plnoletosti kandidovat na role v SK. 

K čemu je členská karta? 

Členská karta slouží k identifikaci členů při akcích. Její vlastnictví umožňuje získávat např. slevy, které se týkají aktivit SK. 

 Má Satanova komunita nějaký blog?

Ano, nejnovější články Satanovy komunity najdete na této adrese: https://satanovakomunita.cz/novinky/

ORGANIZACE SATANOVY KOMUNITY

Má SK nějakou organizační strukturu? 

Ano, Satanova komunita má organizovanou strukturu v čele s Předsedou/Předsedkyní a několika dalšími pozicemi. Všechny tyto pozice jsou demokraticky volené na každoročních setkáních Satanovy komunity, zvaných Sabaty. Všechny funkce jsou demokraticky odvolatelné dle Metodiky hlasování: https://satanovakomunita.cz/2020/02/metodika-sabatniho-hlasovani/

Má SK nějakou členskou hierarchii, kněžstvo či něco podobného? 

Ne, Satanova komunita nemá žádnou kněžskou hierarchii.  Na celostátní i regionální úrovni však mohou být určeni tzv. Velekněží a Velekněžky. Jde o umělecké Image-makery Satanovy komunity: https://satanovakomunita.cz/2020/02/veleknez-a-veleknezka/

Jak se mohu ucházet o funkce a role v Satanově komunitě? 

Cesta je dvojí: zaprvé můžeš přijít na jakékoliv živé setkání Satanovy komunity. Pokud nemáš kvůli osobním důvodům možnost na setkání v tuto chvíli dorazit, můžeš také kontaktovat adminy FB stránky nebo napsat na email info.satanovakomunita@gmail.com s tím, že by ses rád zapojil do spravování SK.

Má Satanova komunita nějaká živá setkání? 

Ano, má. Několikrát do roka se konají velká sváteční setkání, přičemž každoročně na jaře se koná tzv. Sabat, na kterém se hlasuje o cílech a struktuře SK. Každá regionální buňka však koná menší setkání a akce v průběhu roku. V živých regionálních buňkách se členové setkávají na týdenní bázi.Svou regionální buňky můžeš najít zde: https://satanovakomunita.cz/mapa-regionalnich-bunek/

Proč bych neměl chybět na Sabatech? 

Kromě vážných a důležitých věcí jde hlavně o večer, kdy se účastníci mohou poznat, poučit a pobavit, popřípadě sdílet společně svoje poznatky o satanismu.  Je nutné, aby všem účastníkům bylo aspoň 15 a výše a měli platnou registraci. Sabat se řídí Metodikou hlasování: https://satanovakomunita.cz/2020/02/metodika-sabatniho-hlasovani/

Je mi 15-20 bojím se, že budu pro svůj věk odsuzován staršími satanisty. 

 Ve filosofii satanismu záleží hlavně na duševních a filosofických hodnotách, nikoliv na věku. V tomto směru odsuzujeme hlavně hloupost, fanatismus a fundamentalismus. Mladí lidé mají často pohled o něco rozdílný od starších satanistů, a tak vzniká prostor pro dialog a argumenty, což je v pořádku a správně. Právě tady platí pravidlo, které tvrdí, že věk je jenom číslo. 

Můžu si promluvit s členy SK bez nutnosti setkání, popřípadě kde? 

Na naší facebookové stránce, či ve facebookové skupině se můžete spojit s důležitými členy a adminy SK. Zapojit se můžeš sdílením příspěvků a otevřením důležitých satanských témat či problematik nebo jednoduchým napsání zprávy přímo adminům. Pokud na tebe aktivní členové SK budou mít čas, rádi ti zodpoví odpovědi na tvoje otázky (pokud to bude otázka z tohoto FAQ, odkážou tě sem).  

Co mám dělat pokud je někdo z SK na mě nepříjemný nebo vulgární?  

Jakékoliv nevhodné chování členů můžeš hlásit svému regionálnímu předsedovi, popřípadě regionálnímu či celostátnímu Kontrolorovi. V případě potřeby můžeš příspěvek ve skupině nebo na stránce nahlásit administrátorům, kteří danou věc následně posoudí. Nesmíš také nikdy zapomenout, že ne všichni lidé na facebookové stránce nebo ve facebookové skupině jsou skutečnými členy SK.  Stránka i skupina jsou volně přístupné veřejnosti, tudíž KAŽDÉMU.

POSTOJE SATANOVY KOMUNITY

Bojuje Satanova komunita proti státním zřízením? Prosazuje SK anarchii? 

Ne. Satanova komunita souhlasí s principy moderních demokratických států a nesnaží se o jejich zničení či svržení. Satanova komunita podporuje sekulární zřízení státu a bojuje za plnou demokratizaci a liberalizaci zákonů naší země. 

Podporuje nebo propaguje Satanova komunita nějakou politickou stranu? 

Ne, Satanova komunita nepodporuje žádnou konkrétní politickou stranu. Můžete si však porovnat hodnoty a cíle Satanovy komunity s programy politických stran a zjistíte, že u některých politických hnutí najdete větší shodu než u jiných, stejně jako zjistíte, že některé politické strany prosazují zcela opačné hodnoty a cíle, než jaké prosazuje Satanova komunita. 

Má Satanova komunita politické ambice? 

Satanova komunita je nábožensko-filosofická organizace, ne politická strana.

Proč Satanova komunita hovoří o politických cílech? 

Satanova komunita má za cíl prosadit zákonné úpravy, týkající se například ochrany dětí před náboženským fundamentalismem. Těchto a dalších cílů není možno dosáhnout jinak než změnou zákonů, k čemuž je zapotřebí politické síly a nátlaku na tradiční i nové politické strany. 

Proč Satanova komunita používá symbol obráceného kříže, když je to křesťanský symbol sv.Petra? 

Žádný symbol ve světové kultuře nepatří pouze 1 směru nebo 1 náboženství. Většina symbolů má pravěký (neolitický) původ a byla používána na mnoha místech světa. Obrácený kříž bývá v křesťanské mytologii spojován s ukřižováním sv. Petra, ale jak je v katolické církvi vidět – obrácený kříž v kostelech opravdu běžně nenajdeme. Jelikož se jedná o jeden z „trade-marků“ satanismu, užíváme tento symbol především proto, že je i pro laiky a neznalé spojen se satanismem a umožňuje tak rychlou identifikaci symbolu a myšlenkového směru, k němuž se Satanova komunita hlásí.

Proč Satanova komunita používá symbol Baphometa, když tento symbol spojil se satanismem až Anton LaVey? 

Kozel je zvířetem, které bylo se Satanem asociováno dávno před Antonem LaVeyem nebo Léviho kresbou Baphometa. Jedním z nejstarších písemných záznamů je například Starý zákon, kde byl během jednoho z každoročních rituálů „zlý kozel Azazel“ vyhnán do pouště. Na kozlí obrazotvornosti také zanechaly stopy kozlové, figurující v pohanských náboženstvích (keltském, germánském a slovanském).