Pražský sabat 2020

Pražský sabat 2020

Úvodní čtení:

Kdyţ bylo Zarathustrovi třicet let, opustil svou domovinu i jezero své domoviny a odešel do hor. Zde se kochal svým duchem a svou samotou a po deset let se jich nenabaţil. Posléze však se proměnilo jeho srdce, – a jednoho jitra vstal se zořou, předstoupil před slunce a promluvil k němu, řka: „Ty veliká hvězdo! Čím bylo by tvé štěstí, kdybys neměla těch, kterým svítíš! Po deset let jsi přicházela sem nahoru k mé sluji: byla by ses nasytila svého světla i této cesty, nebytí mne, mého orla a mého hada? Ale my jsme tě očekávali kaţdého jitra, odnímali ti tvůj nadbytek a ţehnali ti za něj.

Pohled! Omrzela mne má moudrost, tak jako včelu med, kdyţ ho nasbírala příliš; třeba mi rukou, jeţ se natahují. Rád bych daroval a rozdával, aţ se zase jednou mudrci mezi lidmi potěší svou pošetilostí a chudasové svým bohatstvím. Proto jest mi sestoupiti v hloub: jako ty sestupuješ na večer, kdy kráčíš za moře, i do podsvětí přinášejíc světlo, ty hvězdo přebohatá!

Jest mi, jak tobě, zaniknouti: tak jmenují to lidé,ke kterým chci dolů.

Tedy mi poţehnej, ty poklidné oko, jeţ i na příliš veliké štěstí můţeš bez závisti hledět! Poháru ţehnej, který chce přetéci, by se voda zlatíte z něho řinula, na všechny strany nesouc odlesk tvé slasti! Pohled! Tento pohár chce se zase vyprázdniti, a Zarathustra chce se zase stati člověkem.“ – Tak se počal Zarathustrův zánik.

Tak pravil Zarathustra, Prolog, Friedrich Nietzsche
Zarathustra, lev, had, orel a Slunce

Úvodní anti-modlitba:

Ve jménu života i radosti i krásy.

Hle, zemì naše, ty, jež ležíš pod nebesy jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, buď svato jméno tvé všem lidem po všechny časy, přijď nám tvé království…

Buï vùle tvá nám vším, jak ptáku je a hmyzu, pokorné bylině i zpívající vodě…

Vezdejší chléb svùj si již dobudeme sami, když máme času dost na paláce a básně,; však síly třeba nám, jež zrušila by klamy…

A viny odpuť nám, jež nevědomost plodí…

Však do pokušeni nás uveď v každé chvíli, vše chceme okusit…

Ve jménu života i radosti i krásy.

Vstupní modlitba, Stanislav K. Neumann
Účast byla okolo 30 osob

Úvodní píseň:

Přivítání hostů a představení vedoucích. Příchod a usazení „Temného Pána“, obrácení kříže i obracení podobizny Baphometa.

„Budeme obracet kříže, budeme obracet Baphometa, budeme obracet co chceme…“ Slovo předsedy Vojty Tříska

Komunitní Zasvěcení za pomocí bílých svíček a 2 černých svícnů.

Píseň komunitního Zasvěcení:

Prezentace návrhu organizace Místní místním. Hlasováním 16/0/2 bylo rozhodnuto, že předsednictvo pražského regionu s MM vypracuje konkrétní podobu charitativního projektu na destigmatizaci a resocializaci bezdomovců.

Sabatní hlasování pardubického regionu dopadlo následovně (seřazeno dle odhlasované důležitosti):

  1. Lidská práva, Usnesení 2019/23 (boj za legalizaci eutanázie) – garant Adrian
  2. Ochrana přírody, Zelená nauka Satanovy komunityVývoj, ne stagnace  (spolupráce s vědeckými spolky na vývoji nových technologií) – Monika Suková
  3. Ochrana práv dětí před náboženským fanatismem, Usnesení 2019/13 (prolomení zpovědního tajemství) – garantka Victoria Dévi
  4. Sběr podpisů pro registraci Satanovy komunity – garantka Lukáš Vacek
„Křesťanství sjednocuje všechno protikulturní, úpadkové, chorobné a protivědecké – zosobňuje pouhou mstivost vůči všemu velikému. Radikální kritika směřuje k popření významu existence křesťanství. Z křesťanské éry musí vzejít nová doba, jež prostřednictvím „přehodnocení všech hodnot“ zrodí zcela revoluční hodnotovou koncepci, opírající se o ocenění boha života. Razantní odmítnutí křesťanství formuje zcela originální systém hodnot.“ Friedrich Nietzsche

Po skončení sabatu došlo k volné satanizaci (street party) na Jiřího z Poděbrad.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.