Metodika sabatního hlasování

Metodika sabatního hlasování

Kdykoliv je v textu užito slovo “předseda”, je tím míněn předseda daného celku (při celostátním sabatu vedoucí celé Komunity, při regionálním sabatu vedoucí daného regionu – i v takovém případě však může celo-komunitní předseda mít finální slovo)

Dokument byl přijat na Sabatu 2019, aktualizován na Imbolcu 2020 se souhlasem Kvóra vedoucích

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Závazná hlasování Satanovy komunity probíhají na kardinální svátky Komunity.
 • Vedoucí Komunity jsou hlasováni vždy na celostátním jarním Sabatu a na regionálních Sabatech.
 • Účastnit se sabatů mohou jen členové. Výjimky uděluje předseda po oficiální žádosti na email Satanovy komunity.
 • Sabat probíhá společně pro všechny evropské Komunity
 • Jakákoliv internetová hlasování mají pouze informační a doplňující povahu, pokud neprobíhají skrze schválenou aplikaci a v době sabatního hlasování.
 • Osobní vstup na sabatní hlasování musí pro členy vždy být zdarma. 
 • Sabatní hlasování by se měla konat během velikonoční soboty Sabatního víkendu (mrtvá sobota).

POVAHA NÁVRHŮ

 • Návrhy na hlasovací body podává a zpracovává předseda
 • Jakýkoliv registrovaný člen může navrhnout bod k hlasování. Musí jej podat emailem nebo skrze formulář v době 36-14 dní před Sabatním hlasováním. 
 • Předseda je povinen předložit každý návrh, který neporušuje základní pravidla, Ústavu Satanovy komunity nebo již platné Zákony či Sabatní návrhy.
 • Předseda může ve vyjímečném případě schválit i předložení návrhu, který je podaný později než je datum k zaslání návrhů

MECHANISMUS A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ

 • Hlasování návrhů probíhá Kvadratickým způsobem. Vedoucí se hlasují Alternativní volbou.
 • K zahájení sabatního hlasování je nutné, aby kvórum hlasujících tvořilo alespoň 15 registrovaných členů.
 • Pokud se kvórum nesejde v dostatečném počtu, navrhne předseda rozpuštění hlasovacího kvóra.
 • Na začátku sabatu je nutné zvolit 1 zapisovatele, který zapisuje průběh a výsledky hlasování. Pozice předsedy není slučitelná s rolí zapisovatele. Je také nutné stanovit Ověřovatele, který potvrzuje správnost počítání a zápisu.
 • Hlasovací kvórum na začátku musí hlasováním uznat všechny stávající a minulé dokumenty Satanovy komunity. Pokud kvórum neuzná legitimnost těchto dokumentů, dochází k rozpuštění sabatu
 • Ke zrušení návrhů, odhlasovaných na předchozích sabatech, je nutný větší počet hlasujících, než bylo při schvalování návrhu.
 • Základní Ústavu a Pravidla nelze zrušit; jejich zrušení by znamenal zánik Satanovy komunity.
 • Pravidla nebo Ústava Satanovy komunity mohou být doplněny.

PREZENTACE NÁVRHU

 • Návrh na bod k hlasování prezentuje předseda. Vysvětlí důvody k předkládání daného návrhu, popřípadě přečte či odkáže k oficiálním zdůvodněním. 
 • Následně vyzve obhájce návrhu (pokud se obhájce nenajde, musí jeho roli zastoupit předseda), aby vysvětlil důvody, proč by členové měli pro návrh hlasovat.
 • Po obhájci si bere slovo oponent (pokud nějaký je), který vysvětlí hlasujícím členům, proč by pro návrh hlasovat neměli.
 • Na závěr přednese své stanovisko předseda a vyzve k hlasování.
 • Výsledky hlasování předseda nahlas oznamuje a členstvo správnost výsledku potvrzuje při zápisu hlasování.
 • Pokud je návrh/požadavek odhlasován, jsou určeni garanti projektu, kteří jsou povinni ve spolupráci s předsedou daný projekt vypracovat. Pokud garant projektu daný projekt nedokončí, musí to následný rok vysvětlit před členským shromážděním na Sabatu. Předseda může garanta projektu v nouzovém případě nahradit v průběhu roku, aby byl projekt zdárně dokončen.
 • Pokud návrh či požadavek neuspěl, nemůže být následný rok znovu navržen ve stejné (či z většiny shodné) podobě a smí se na sabatní hlasování vrátit až napřesrok. 
 • Pokud Ústavní soudcové jednohlasně nesouhlasí s odhlasovaných návrhem/požadavkem/zvolenou správcovskou osobou, může využít své právo VETA. Tohoto práva může být danou osobou užito pouze 1x za sabat a jeho účinkem se daný návrh považuje za neodhlasovaný a je odsunut na další rok. Následný rok již na tento návrh právo VETA užít nelze.

KANDIDATURA

 • Každý regionální vedoucí, vedoucí admin týmu nebo garant komunitního projektu může kandidovat na předsedu/kyni Komunity.
 • Kandidaturou se daná osoba zavazuje k plnění funkcí a rolí v Satanově komunitě. Při vážném, dlouhodobém či hrubém porušení pravidel může být funkce odňata.
 • Zástupci z předchozího roku na Sabatu vždy předkládají shrnutí své práce a svých výsledků pro členy. Toto shrnutí je nutné k další kandidatuře. V případě odmítnutí další kandidatury přednese shrnutí za minulý rok v dané oblasti předseda.
 • Členové hlasují o vedoucích Alternativní volbou.

PŘEDSEDA

 • Předseda je volen členy na sabatu, a to vždy do konání dalšího sabatu. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby Satanova komunita byla životaschopná a mohla existovat a růst jako legální organizace, která nebude ohrožena extrémistickými vlivy v rámci Komunity.
 • Předseda musí plnit své funkce. Při hrubém porušení chování může Ústavní orgán Komunity odvolat Předsedu a připravit hlasování o novém správci Komunity. Hlasování o odvolání regionálního předsedy může navrhnout jen Kontrolor daného regionu na žádost člena regionu (viz. Zákon regionů)
 • Pokud předseda odstoupí nebo zemře, přechází pravomoce a práva na Ústavní orgán.

ÚSTAVNÍ ORGÁN

 • Zakladatelé Satanovy komunity jsou garanti Satanovy Ústavy a hlídají její dodržování.
 • V případě ústavních sporů slouží jako Ústavní soudci.
 • Při smrti Ústavního soudce je nový soudce zvolen členy na následujícícm celostátním Sabatu, a to z řad bývalých předsedů a předsedkyň Satanovy komunity.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.