Pravidla sabatního hlasování 2018

Pravidla sabatního hlasování 2018

Na žádost našeho člena zveřejňujeme pravidla sabatního hlasování a vnitřních mechanismů Sabatu. Pravidla byla platná pro rok 2018; pro další Sabaty mohou být drobně upravena.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Závazná hlasování Satanovy komunity probíhají na jarních Sabatech.
 • Účastnit se sabatů mohou jen členové. Výjimky uděluje předseda po oficiální žádosti na email Satanovy komunity.
 • Hlasovat na sabatech mohou pouze členové Satanovy komunity ČR. Výjimky pro členy ze Slovenska či jiných zemí schvaluje předseda.
 • Jakákoliv internetová hlasování mají pouze informační a doplňující povahu
 • Vstup na sabatní hlasování musí pro členy vždy být zdarma
 • Sabatní hlasování by se měla konat během 1 dne během Sabatu

POVAHA NÁVRHŮ

 • Návrhy na hlasovací body podává a zpracovává předseda
 • Jakýkoliv registrovaný člen může navrhnout bod k hlasování a do vždy do data, uvedeného před konáním sabatu.
 • Předseda je povinen předložit každý návrh, který neporušuje základní pravidla a stanovy Satanovy komunity
 • Předseda může ve vyjímečném případě schválit i předložení návrhu, který je podaný později než je datum k zaslání návrhů

MECHANISMUS A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ

 • Aby byl návrh odhlasován, je nutná více než polovina z celkového počtu hlasujících.
 • K zahájení sabatních hlasování je nutné, aby kvórum hlasujících tvořilo alespoň 10% celkového počtu registrovaných členů.
 • Pokud se kvórum nesejde v dostatečném počtu, navrhne předseda rozpuštění hlasovacího kvóra.
 • Na začátku sabatu je nutné zvolit 1-2 zapisovatele, kteří zapisují průběh a výsledky hlasování. Pozice předsedy není slučitelná s rolí zapisovatele.
 • Hlasovací kvórum na začátku musí hlasováním uznat všechny stávající a minulé dokumenty Satanovy komunity. Základními a zakládacími dokumenty SK jsou Stanovy a Pravidla. Pokud kvórum neuzná legitimnost těchto dokumentů, dochází k rozpuštění sabatu
 • Ke zrušení dokumentů a návrhů, odhlasovaných na předchozích sabatech, je nutných 75% hlasů z počtu sabatních hlasujících a zároveň 15% hlasujících ze všech registrovaných členů.
 • Základní stanovy a pravidla nelze zrušit; jejich zrušení by znamenal zánik Satanovy komunity.
 • Pravidla Satanovy komunity mohou být doplněna hlasováním. K doplnění je nutných alespoň 75% hlasů.
 • Každý nový odhlasovaný návrh musí mít více než 50% získaných hlasů.

PREZENTACE NÁVRHU

 • Návrh na bod k hlasování prezentuje předseda. Vysvětlí důvody k předkládání daného návrhu, popřípadě přečte či odkáže k oficiálním zdůvodněním.
 • Následně vyzve obhájce návrhu (pokud se obhájce nenajde, musí jeho roli zastoupit předseda), aby vysvětlil důvody, proč by členové měli pro návrh hlasovat.
 • Po obhájci si bere slovo oponent (pokud nějaký je), který vysvětlí hlasujícím členům, proč by pro návrh hlasovat neměli.
 • Na závěr přednese své stanovisko předseda a vyzve k hlasování.
 • Výsledky hlasování předseda nahlas oznamuje a členstvo správnost výsledku potvrzuje při zápisu hlasování.
 • Pokud je návrh/požadavek odhlasován, jsou určeni garanti projektu, kteří jsou povinni ve spolupráci s předsedou daný projekt vypracovat. Pokud garant projektu daný projekt nedokončí, musí to následný rok vysvětlit před členským shromážděním na Sabatu. Předseda může garanta projektu v nouzovém případě nahradit v průběhu roku, aby byl projekt zdárně dokončen.
 • Pokud návrh či požadavek neuspěl, nemůže být následný rok znovu navržen ve stejné (či z většiny shodné) podobě a smí se na sabatní hlasování vrátit až napřesrok.
 • Pokud někdo ze zakladatelů důrazně nesouhlasí s odhlasovaných návrhem/požadavkem, může využít své právo VETA. Tohoto práva může být danou osobou užito pouze 1x za sabat a jeho účinkem se daný návrh považuje za neodhlasovaný a je odsunut na další rok. Následný rok již na tento návrh právo VETA užít nelze.

SDÍLENÁ POZICE

 • Jakmile jsou zvoleni předseda/předsedkyně a správci, dojde k vybrání osob do sdílených pozic
 • Každý správce má povinnost vybrat si spolusdílníka funkce z opačného (či odlišného) pohlaví.
 • Muž tedy vybírá ženu, žena zase muže. Translidé jsou vhodní jako spolusdílníci funkcí pro obě pohlaví.
 • Spolusdílník má stejné pravomoce jako správce/předseda samotný, avšak jeho pravomoc vychází pouze z voleného mandátu původního správce. Pokud zvolený přeseda či správce z pozice odstoupí, přichází o svůj mandát i spolusdílník.
 • Zvolený zástupce může v průběhu roku spolusdílníka změnit. Proces formálně schvaluje předseda.
 • Je doporučené a žádané, aby byl spolusdílník vybrán z osob účastňujících se sabatu
 • Osoba na spolusdílení pozice může se souhlasem předsedy být i osoba mezi 15-17 lety.

Každý správcovský tým by měl být složen ze 5 lidí (správce + spolusdílník + 2 pomocníci + předseda)

KANDIDATURA

 • Každý dospělý registrovaný člen může kandidovat na jakoukoliv funkci v rámci Satanovy komunity. Doporučujeme a upřednostňujeme, když má daná osoba už nějaké zkušenosti jako dočasný správce SK v jakékoliv oblasti. U jednotlivých funkcí je napsaná přibližná časová náročnost. Pro kandidaturu je nutné účastnit se Sabatu naživo (výjimku schvaluje předseda při oficiální žádosti o výjimku na email)
 • Kandidaturou se daná osoba zavazuje k plnění funkcí a rolí v Satanově komunitě. Při vážném, dlouhodobém či hrubém porušení pravidel může být funkce odňata. Každá osoba by měla kandidovat maximálně na 3 pozice. Každá osoba může zastupovat maximálně 2 pozice. Předseda spravuje veškeré funkce, takže jeho role není slučitelná s jinou funkcí. Může kandidovat na jiné funkce, ale při zvolení předsedou jeho další kandidatury zanikají.
 • Zástupci z předchozího roku na Sabatu vždy předkládají shrnutí své práce a svých výsledků pro členy. Toto shrnutí je nutné k další kandidatuře. V případě odmítnutí další kandidatury přednese shrnutí za minulý rok v dané oblasti předseda.
 • Kandidatura na všechny jiné pozice než předseda je rozdělena na SPRÁVCE a POMOCNÍKA. Pozice správce patří mezi funkce, kde je nutné spolusdílení s další osobou opačného či odlišného pohlaví. Počet pomocníků není pevně určen.

PŘEDSEDA

 • Předseda je volen členy na sabatu, a to vždy do konání dalšího sabatu.
 • Mezi povinnosti předsedy patří například: vedení komunity do dalšího sabatu, reprezentování komunity na oficiálních akcích, spravování veškeré databáze členů, spravování finančních záležitostí (dokud nebudou určeni právní zmocněnci komunity a jejího majetku), spravování a plánování Facebookové stránky Satanovy komunity (která je narozdíl od jiných médií primárním garantem obsahu SK), spravování skupiny Satanova komunita, vyřizování registrací a přihlášek, vyřizování členských karet, spravování Satandisku a oficiálního gmailu, plánování akcí Satanovy komunity, spolupráce s jednotlivými členy správcovských týmů, předkládání a písemné vypracovávání nových sabatních návrhů (jako vizí a cílů SK) a v neposlednu také zajištění toho, aby Satanova komunita byla životuschopná a mohla existovat a růst jako legální organizace, která nebude ohrožena extrémistickými vlivy v rámci komunity.
 • Předseda musí plnit své funkce. Při hrubém porušení pravidel či stanov Satanovy komunity může být schváleno vyjímečné hlasování o odvolání předsedy v průběhu roku. K takovému hlasování je zapotřebí podpisů alespoň 10% registrovaných členů. V takovém případě rada správců zvolí datum konání vyjímečného (nouzového) sabatu, kde bude o dané otázce hlasováno.
 • Pokud předseda odstoupí nebo zemře, přechází práva a povinnosti dočasně na radu správců, kteří funkci vykonávají do dalšího jarního sabatu, popřípadě svolají nouzový sabat dříve.
 • Spolusdílená pozice předsedy je specifická a má odlišné role a charakteristiky než běžné spolusdílené pozice. Osoba pro spolusdílení předsednictví je „terapeutem komunity, garantem dialogu a empatickým anti-konfliktním pracovníkem“. Smyslem této funkce je stmelovat komunitu a udržet její jednotu.

RADA SPRÁVCŮ

 • Sabatem zvolení správci tvoří radu správců
 • Rada správců není totožná se skupinou správců na Facebooku
 • Rada správců je hlavním poradním orgánem předsedy
 • Radu správců tvoří nejen zvolení zástupci, ale také osoby, které s nimi sdílejí pozici

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.